Mūzikas un mākslas skola

Ilze Rūsa
Direktore

Kontakti
ilze.rusa@talsi.lv
+371 26543929

Adrese
Lielā iela 28, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260 – mūzikas nodaļa
Raiņa iela 14a, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260 – mākslas nodaļaIestādes

Iestādes e-pasts: valdemarpilsmms@talsi.lv

Informācija norēķiniem

Talsu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009113532
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201
A/S SEB banka konta Nr. LV49UNLA0028700130033
A/S Citadele konta Nr. LV85PARX0012750880002
A/S Swedbank konta Nr. LV79HABA0001402059015

Par skolu

Valdemārpils  Mūzikas un mākslas skola ir Talsu novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai. Programmu apguves rezultātā audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas Nolikums.

Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolā var apgūt 7 profesionālās ievirzes izglītības programmas:
– Vizuāli plastiskā māksla, mācību ilgums – 7 gadi
– Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle, mācību ilgums – 8 gadi
– Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle, mācību ilgums – 6 gadi
– Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle, mācību ilgums – 6 gadi
– Pūšaminstrumentu spēle Klarnetes spēle, mācību ilgums – 6 gadi
– Pūšaminstrumentu spēle Saksofona spēle, mācību ilgums – 6 gadi
– Vokālā mūzika Kora klase,  mācību ilgums 8 gadi

Mūsu galvenais uzdevums – veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolā nodrošina iespējas bērnu un jauniešu interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un profesijas izvēlei.

Mūsu skolas audzēkņi regulāri piedalās dažādos festivālos, konkursos un koncertos ne tikai novada, bet visas Latvijas mērogā. Skolā tiek rīkoti koncerti, kuros piedalās gan audzēkņi, gan pedagogi.

2022./2023.mācību gadu uzsāka 67 izglītojamie

Skolā strādā 8 pedagogi

Ilze Rūsa
Direktore
Vokālā mūzika Kora klase

Gunta Vecvagare
Teorijas nodaļas pedagogs
Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle

Baiba Petkeviča
Taustiņinstrumentu spēle
Klavierspēle

Daiga Lakšmane
Vokālā mūzika
Kora klase

Elīna Paegle
Teorijas nodaļas pedagogs

Ērika Grīva
Pūšaminstrumentu spēle
Flautas spēle

Ilze Šelkova
Vizuāli plastiskā māksla

Aija Gūtmane
Vizuāli plastiskā māksla

Pašnovērtējuma ziņojumi

VALDEMĀRPILS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

VMMS pašnovērtējuma ziņojums 2021 – 2022