Izsludina konkursu uz vakanto Valdemārpils un Lubes kultūras nama pasākuma organizatora amatu

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde
izsludina konkursu uz vakanto
Valdemārpils un Lubes kultūras nama pasākuma organizatora amatu
(profesijas kods 3435 20)

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde aicina darbā Valdemārpils un Lubes kultūras nama pasākumu organizatoru, kura pienākums nodrošināt kultūras nama kvalitatīvu darbu, kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, iedzīvotāju kultūras un intelektuālā līmeņa paaugstināšanu.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • pieredze kultūras darba jomā vai līdzīga rakstura mākslinieciskā, radošā vai organizatoriskā darbā;
 • izpratne par pašvaldības darba organizāciju un finanšu plānošanu;
 • zināšanas par kultūras iestādes vadības un attīstības tendencēm;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • nepieciešama vismaz pirmā līmeņa (profesionālā) augstākā izglītība kultūras jomā vai sociālo zinātņu nozarēs.

 Galvenie pienākumi:

 • organizēt, plānot un vadīt kultūras un atpūtas pasākumus, nodrošināt to veiksmīgu norisi;
 • ievērot ar kultūras jomu saistītos profesionālos standartus un pēc nepieciešamības sagatavot atbilstošu dokumentāciju;
 • izstrādāt pasākuma plāna māksliniecisko koncepciju;
 • nodrošināt kultūras nama inventāra un citu materiālo vērtību atbildīgu saglabāšanu;
 • nodrošināt kultūras nama nolikuma un iekšējās kārtības noteikumu izpildi;
 • sekmēt Valdemārpils pilsētas, Ārlavas, Lubes pagastu administratīvajās teritorijās dažādu paaudžu un sociālo grupu radošo pašizpausmi atbilstoši to interesēm un vajadzībām.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas,
 • pretendents var iesniegt amatu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, kas apgūtas pēdējo 3 gadu laikā, atsauksmes vai rekomendācijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju;

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde, adrese: Raiņa ielā 16 Valdemārpilī, Talsu novadā, LV-3260, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē, darba laikā no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Valdemārpils un Lubes kultūras nama pasākuma organizatora amatu”, vai iesūtīt e-pastā valdemarpils.parvalde@talsi.lv ar norādi „Konkursam uz Valdemārpils un Lubes kultūras nama pasākuma organizatora amatu” .

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022. gada 11. aprīļa plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Atalgojums no 797 EUR līdz 996 EUR.